نظریعلوم و معارف اسلامیجامعه‌شناسی (۲)
نظریادبیات و علوم انسانیجامعه‌شناسی (۲)
25 خرداد 1396
نظریعلوم تجربیزبان فارسی (۳)
نظریریاضی فیزیکزبان فارسی (۳)
25 خرداد 1396