نظریادبیات و علوم انسانیعربی (۳) ویژه‌ی ادبیات و علوم انسانی
16 خرداد 1396
نظریریاضی فیزیکهندسه (۲)
16 خرداد 1396
نظریعلوم و معارف اسلامیعربی (۳) ویژه‌ی علوم و معارف اسلامی
16 خرداد 1396
نظریعلوم تجربیزمین‌شناسی
16 خرداد 1396