نظریعلوم و معارف اسلامیتاریخ اسلام (۲)
13 خرداد 1396
نظریعلوم تجربیشیمی (۳) و آزمایشگاه
نظریریاضی فیزیکشیمی (۳) و آزمایشگاه
13 خرداد 1396
نظریادبیات و علوم انسانیتاریخ ایران و جهان (۲)
13 خرداد 1396