حرفه‌ایتربیت‌بدنیفیزیولوژی (۱)
11 خرداد 1396
فنیمکانیک موتورهای دریاییاستاتیک و دینامیک مقدماتی
11 خرداد 1396
حرفه‌ایطراحی و دوختطراحی اندام و لباس
11 خرداد 1396
فنیمعدنفیزیک (۲)
فنیالکترونیک و مخابرات دریاییفیزیک (۲)
11 خرداد 1396
فنیصنایع شیمیاییفرآیندهای شیمیایی
11 خرداد 1396
فنیمتالورژیمحاسبات فنی تخصصی
11 خرداد 1396
فنیصنایع فلزیمحاسبات فنی تخصصی
11 خرداد 1396
فنیمکانیک خودرومحاسبات فنی (۲)
11 خرداد 1396
حرفه‌ایکودکیاریفعالیت‌های آموزشی پیش‌دبستانی
11 خرداد 1396
فنیتاسیساتتاسیسات حرارتی
11 خرداد 1396
حرفه‌ایگرافیکعلم مناظر و مرایا
11 خرداد 1396
فنینقشه‌بردارینقشه‌برداری عمومی
11 خرداد 1396
حرفه‌ایمدیریت خانوادهبهداشت خانواده
11 خرداد 1396
فنیناوبریمبانی رادار و وسایل کمک ناوبری
11 خرداد 1396
حرفه‌ایکامپیوترشبکه‌های کامپیوتری
11 خرداد 1396
نظریعلوم و معارف اسلامیزبان خارجی (۳)
نظریعلوم تجربیزبان خارجی (۳)
نظریریاضی فیزیکزبان خارجی (۳)
نظریادبیات و علوم انسانیزبان خارجی (۳)
11 خرداد 1396
حرفه‌ایحسابداری بازرگانیحسابداری صنعتی
11 خرداد 1396
فنیالکترونیکمدارهای الکتریکی
فنیالکتروتکنیکمدارهای الکتریکی
11 خرداد 1396
فنیصنایع نساجیچاپ و تکمیل نساجی
11 خرداد 1396
فنیسرامیکمحاسبات در سرامیک
11 خرداد 1396
فنینقشه‌کشی عمومیمحاسبات فنی (۲)
فنیساخت و تولیدمحاسبات فنی (۲)
11 خرداد 1396
فنیصنایع چوب و کاغذمحاسبات فنی (۲) صنایع چوب
11 خرداد 1396
حرفه‌اینقشه‌کشی معماریتاسیسات ساختمان
11 خرداد 1396
فنیچاپمحاسبات فنی تخصصی
11 خرداد 1396
حرفه‌ایصنایع غذاییسردخانه و انبار
11 خرداد 1396
فنیساختمانفناوری ساختمان‌های فلزی
11 خرداد 1396