دانش‌آموزان گرامی!

ضمن آرزوی موفقیت برای شما در همه‌ی امتحان‌های زندگی، امیدوار هستیم با مطالعه و بهره‌برداری از بایگانی امتحانات نهایی، با آرامش خاطر در جلسه‌ی امتحان حاضر شده و با کسب نمرات بالا، سال تحصیلی جاری را با موفقیت پشت سر بگذارید. در بخش بایگانی امتحانات نهایی شبکه‌ی رشد، کلیه‌ی سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی سال سوم متوسطه از سال تحصیلی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ در دسترس شما قرار دارد. همچنین شما می‌توانید هر سال در موعد امتحانات نهایی (خرداد ماه)، سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی سوم متوسطه در آن سال را حداکثر ۵ ساعت بعد از بازگشت از جلسه‌ی آزمون، با مراجعه به این بخش مشاهده نمایید.
 
 
today exams
       
نظریعلوم تجربیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
نظریریاضی فیزیکقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
نظریادبیات و علوم انسانیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیچاپقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنینقشه‌کشی عمومیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنینقشه‌برداریقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیناوبریقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیمکانیک موتورهای دریاییقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیمکانیک خودروقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیمعدنقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیمتالورژیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیصنایع چوب و کاغذقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیصنایع نساجیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیصنایع فلزیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیصنایع شیمیاییقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیسرامیکقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیساختمانقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیساخت و تولیدقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیتاسیساتقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیالکترونیکقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیالکترونیک و مخابرات دریاییقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
فنیالکتروتکنیکقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایگرافیکقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایکودکیاریقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایکامپیوترقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایپشتیبانی صحنهقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌اینقشه‌کشی معماریقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایمرمت آثار فرهنگیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایمدیریت خانوادهقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایطراحی و دوختقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایصنایع غذاییقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایسینماقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایحسابداری بازرگانیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
حرفه‌ایتربیت‌بدنیقرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی
2 خرداد 1394
نظریعلوم و معارف اسلامیاصول عقاید (۲)
2 خرداد 1394