دانش‌آموزان گرامی!

ضمن آرزوی موفقیت برای شما در همه‌ی امتحان‌های زندگی، امیدوار هستیم با مطالعه و بهره‌برداری از بایگانی امتحانات نهایی، با آرامش خاطر در جلسه‌ی امتحان حاضر شده و با کسب نمرات بالا، سال تحصیلی جاری را با موفقیت پشت سر بگذارید. در بخش بایگانی امتحانات نهایی شبکه‌ی رشد، کلیه‌ی سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی سال سوم متوسطه از سال تحصیلی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ در دسترس شما قرار دارد. همچنین شما می‌توانید هر سال در موعد امتحانات نهایی (خرداد ماه)، سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی سوم متوسطه در آن سال را حداکثر ۵ ساعت بعد از بازگشت از جلسه‌ی آزمون، با مراجعه به این بخش مشاهده نمایید.
سؤالات و پاسخ امتحانات نهایی سال 1395 در کانال تلگرام رشد
 
 
today exams
       
فنیمعدنفرآوری مواد معدنی
4 خرداد 1396
فنیمکانیک خودرورسم فنی تخصصی
4 خرداد 1396
فنیصنایع نساجیبافندگی
4 خرداد 1396
فنیتاسیساتتاسیسات برودتی
4 خرداد 1396
حرفه‌ایکودکیاریبهداشت روانی
4 خرداد 1396
فنینقشه‌برداریکارگاه محاسبه و ترسیم (۲)
4 خرداد 1396
فنیسرامیکشکل دادن و پخت سرامیک‌ها
4 خرداد 1396
فنیناوبریهواشناسی
4 خرداد 1396
فنیصنایع فلزیرسم فنی تخصصی
4 خرداد 1396
فنیالکترونیک و مخابرات دریاییمبانی برق (۲)
4 خرداد 1396
حرفه‌ایمدیریت خانوادهخانواده در اسلام
4 خرداد 1396
فنیالکترونیکالکترونیک عمومی (۲)
4 خرداد 1396
فنینقشه‌کشی عمومیهندسه ترسیمی
4 خرداد 1396
نظریریاضی فیزیکجبر و احتمال
4 خرداد 1396
حرفه‌ایطراحی و دوختالگو (۲)
4 خرداد 1396
فنیساخت و تولیدرسم فنی تخصصی
4 خرداد 1396
فنیصنایع شیمیاییشیمی تجزیه (۱)
4 خرداد 1396
فنیصنایع چوب و کاغذخواص فیزیکی و مکانیکی چوب
4 خرداد 1396
فنیمتالورژیرسم مدل و قالب
4 خرداد 1396
فنیچاپموادشناسی
4 خرداد 1396
حرفه‌اینقشه‌کشی معماریعناصر و جزئیات
4 خرداد 1396
فنیساختمانایستایی ساختمان
4 خرداد 1396
حرفه‌ایگرافیکطراحی (۲)
4 خرداد 1396
فنیمکانیک موتورهای دریاییمبانی هیدرولیک صنعتی
4 خرداد 1396
حرفه‌ایصنایع غذاییاصول کنترل کیفیت
4 خرداد 1396
فنیالکتروتکنیکماشین‌های الکتریکی AC
4 خرداد 1396
حرفه‌ایتربیت‌بدنیجدول مسابقات ورزشی
4 خرداد 1396
نظریعلوم تجربیریاضی (۳)
4 خرداد 1396
حرفه‌ایکامپیوتربانک اطلاعاتی
4 خرداد 1396
نظریعلوم و معارف اسلامیادبیات فارسی تخصصی
نظریادبیات و علوم انسانیادبیات فارسی تخصصی
4 خرداد 1396
حرفه‌ایحسابداری بازرگانیاصول حسابداری (۲)
4 خرداد 1396