دانش‌آموزان گرامی!

ضمن آرزوی موفقیت برای شما در همه‌ی امتحان‌های زندگی، امیدوار هستیم با مطالعه و بهره‌برداری از بایگانی امتحانات نهایی، با آرامش خاطر در جلسه‌ی امتحان حاضر شده و با کسب نمرات بالا، سال تحصیلی جاری را با موفقیت پشت سر بگذارید. در بخش بایگانی امتحانات نهایی شبکه‌ی رشد، کلیه‌ی سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی سال سوم متوسطه از سال تحصیلی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ در دسترس شما قرار دارد. همچنین شما می‌توانید هر سال در موعد امتحانات نهایی (خرداد ماه)، سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی سوم متوسطه در آن سال را حداکثر ۵ ساعت بعد از بازگشت از جلسه‌ی آزمون، با مراجعه به این بخش مشاهده نمایید.
سؤالات و پاسخ امتحانات نهایی سال 1395 در کانال تلگرام رشد
 
 
today exams
       
حرفه‌اینقشه‌کشی معماریمتره و برآورد
8 خرداد 1395
حرفه‌ایمدیریت خانوادهروان‌شناسی رشد
8 خرداد 1395
حرفه‌ایگرافیکتاریخ هنر جهان
حرفه‌ایپشتیبانی صحنهتاریخ هنر جهان
حرفه‌ایمرمت آثار فرهنگیتاریخ هنر جهان
حرفه‌ایطراحی و دوختتاریخ هنر جهان
8 خرداد 1395
نظریعلوم و معارف اسلامیریاضی
نظریادبیات و علوم انسانیریاضی
8 خرداد 1395
نظریریاضی فیزیکفیزیک (۳) و آزمایشگاه
8 خرداد 1395
حرفه‌ایصنایع غذاییاصول تغذیه
8 خرداد 1395
حرفه‌ایکودکیاریتغذیه و بهداشت مواد غذایی
حرفه‌ایتربیت‌بدنیتغذیه و بهداشت مواد غذایی
8 خرداد 1395
حرفه‌ایحسابداری بازرگانیحسابداری شرکت‌ها
8 خرداد 1395
نظریعلوم تجربیفیزیک (۳) و آزمایشگاه
8 خرداد 1395
فنیچاپریاضی (۳)
فنینقشه‌کشی عمومیریاضی (۳)
فنینقشه‌برداریریاضی (۳)
فنیناوبریریاضی (۳)
فنیمکانیک موتورهای دریاییریاضی (۳)
فنیمکانیک خودروریاضی (۳)
فنیمعدنریاضی (۳)
فنیمتالورژیریاضی (۳)
فنیصنایع چوب و کاغذریاضی (۳)
فنیصنایع نساجیریاضی (۳)
فنیصنایع فلزیریاضی (۳)
فنیصنایع شیمیاییریاضی (۳)
فنیسرامیکریاضی (۳)
فنیساختمانریاضی (۳)
فنیساخت و تولیدریاضی (۳)
فنیتاسیساتریاضی (۳)
فنیالکترونیکریاضی (۳)
فنیالکترونیک و مخابرات دریاییریاضی (۳)
فنیالکتروتکنیکریاضی (۳)
حرفه‌ایکامپیوترریاضی (۳)
8 خرداد 1395